A A A K K K
для людей із порушенням зору
Городоцька міська територіальна громада
Хмельницька область, Хмельницький район

СТАТУТ

Статут ЗДО

 
1. Загальні положення.
1.1.  Дошкільний навчальний заклад №2 «Ялинка» пере-даний  до  комунальної  власності територіальної громади м .Городка у 1971 роцi ( рішення №22  тридцять п’ятоі     сесіі   від   22  грудня   2009  року  Городоцькоі   міської ради ).
1.2.    Юридична адреса дошкільного закладу:
 32002  Хмельницька   обл  м.Городок вул Станційна 17/1
1.3.Засновником дошкільного навчального закладу №2 «Ялинка» є Городоцька міська Рада. Засновник здійснює фінансування ДНЗ , його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4.ДНЗ №2 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України « Про освіту»,« Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12      березня 2003р. № 305  іншими нормативно-правовими актами  власним статутом.
1.5.  ДНЗ №2 є юридичною особою, мас печатку і штамп встановленого зразка, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства
1.6.Головною метою ДНЗ  «Ялинка» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти. задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного розумового і духовного розвитку.
1.7.Діяльність ДНЗ № 2 направлена  на  реалізацію основних завдань, дошкільної освіти ; збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.8. ДНЗ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та  даним  статутом.
1.9. ДНЗ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
-       реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України « Про дошкільну освіту»;
-       забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
-       дотримування фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між ДНЗ №2 «Ялинка» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
2. Комплектування дошкільного навчального закладу.
2.1. Заклад розрахований на 30 дітей.                                                    
2.2.  У  ДНЗ №2 «Ялинка» функціонує дві різновікові групи з 10,5 год. режимом перебування дітей.
2.3.Наповнюваність груп становить 15 чоловік.                  
2.4.Для зарахування дитини у ДНЗ необхідно пред’явити медичну  довідку про стан здоров'я дитини, свідоцтво про народженим дитини, документі для встановлення батьківської плати.
2.5. За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторні лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період.
2.6. Відрахування дітей із ДНЗ №2 може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу.
2.7. 14 днів -термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини.
 3. Режим роботи дошкільного закладу.
3.1. ДНЗ №2 « Ялинка» працює за п'ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.
3.2.Щоденний графік роботи дошкільного закладу:7-30 до 18-00
Організація  навчально - виховного процесу в дошкільному закладі
4.1. Навчальний рік у ДНЗ №2 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
4.2. ДНЗ №2 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3.План роботи ДНЗ №2 схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти.
 План роботи закладу на оздоровчий період погоджується Городоцькою санітарно- епідеміологічною службою.
4.4. У ДНЗ №2 визначена українська мова навчання і виховання дітей.                                                   
4.5. Навчально - виховний процес у ДНЗ здійснюється за програмами « Дитина»,    « Я у Світі» затвердженими Міністерством освіти України.
4.6. ДНЗ організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: формувати творчі здібності і пізнавальну активність дітей.
5. Організація харчування дітей.
5.1.У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.
5.2.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника дошкільного закладу.
 6. Медичне обслуговування дітей.
6.1.Медичне обслуговування дітей ДНЗ №2 «Ялинка» здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі Городоцькою районною лікарнею.
6.2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
6.3.  ДНЗ №2 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичний заходів.
7. Учасники навчально-виховного процесу.
7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ№2 є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, що їх замінюють.
7.2.За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамота, грошова премія.
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
-  безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання,  розвитку, виховання і навчання;
-       захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
-       захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
-   здоровий спосіб життя.
7.4. Права батьків або осіб які їх замінюють:
-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
-  звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
-  брати участь у покращені організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
- своєчасно вносити плату за харчування дитини у встановленому порядку;
своєчасно повідомляти ДНЗ про можливість відсутності або хвороби дитини;слідкувати за станом здоров'я дитини
-  інші права, що не суперечать законодавству України.
-На посаду вихователя приймається особа, яка має відповідну фахову вищу або середньо-спеціальну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
7.6. Трудові відносини регулюються трудовим законодавством України про працю, Законами України « Про освіту»,    « Про дошкільну освіту», іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.7. Вихователь має право:
-       на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
-       на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
-       вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
-       на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
-       на захист професійної честі та власної гідності;
-       інші права, що не суперечать законодавству України.
7.8. Вихователь зобов'язаний:
-       виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку.
-       дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
-       забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять п здоров'ю, а також від фізичного та психічного насильства;
-       виконувати накази та розпорядження керівництва;
- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
7.9. Працівники ДНЗ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров'я дитини;
педагогічні працівники приймаються на роботу завідувачем за погодженням із відділом освіти.
7.10.Працівники ДНЗ у відповідності до статті 26 Закону України « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік.
7.11.Працівники ДНЗ підлягають атестації, яка здійснюється як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.12.Працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов'язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.
8. Управління дошкільним закладом.
8.1. Управління ДНЗ № 2 «Ялинка» здійснюється    його засновником Городоцькою міською радою.
8.2. Безпосередньо керівництво роботою дошкільного
навчального закладу здійснює завідувач, яка призначається і звільнюється з посади відділом освіти з дотриманням чинного законодавства.
 Керівник дошкільного закладу:                                                
-   відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України « Про дошкільну освіту », та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 
-       здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ;
-       діє від імені ДНЗ №2, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
-       розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ та відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
-       приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
-       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
-       контролює організацію харчування дітей;
-       затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
-       забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
-       контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
-       підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-  експерементальну роботу педагогів;
-       організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх замінюють;
-       щороку звітує про навчально-виховну, методичну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
8.3. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу та батьків, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Загальні збори:
-       приймають Статут, зміни і доповнення;
-      заслуховують звіт керівника закладу з питань статутної розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
-      затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.
9. Фінансово-господарська діяльність.
9.1. Джерелами фінансування ДНЗ №2 «Ялинка» є кошти:
засновника;
батьків або осіб, які їх замінюють;
добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб.
9.2.  ДНЗ №2 за погодження із засновником має право:
-       придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
-       отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
-       здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
9.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ №2 визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.
За рішенням керівника закладу бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію.
10. Контроль за діяльністю ДНЗ №2 «Ялинка»
10.1. Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
10.2. Контроль за дотриманням закладом вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Городоцьким відділом освіти.

 10.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного навчального закладу.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь