A A A K K K
для людей із порушенням зору
Городоцька міська територіальна громада
Хмельницька область, Хмельницький район

СТАТУТ

Затверджено

рішенням №7 13- сесії

Радковицької сільської ради

    від 10 січня 2012року

сільський голова

_______________ Панасюк А.А.

 

СТАТУТ

Радковицького дошкільного  навчального закладу

 

« Промінчик»

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Радковицький дошкільний навчальний заклад « Промінчик» (далі - дошкільний заклад) створено на підставі рішення ІІІ сесії Радковицької сільської ради від 18.01.2011р
                                       

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 32040, вул. Громова – Сельського,49 с. Радковиця, Городоцького району, Хмельницької області

 

1.3. Засновник дошкільного закладу : Радковицька сільська рада

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією УкраїниЗаконами України "Про освіту""Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

 

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів), рахунки в банках (для приватних закладів).

 

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на 21 дитину

 

2.3. Наповнюваність груп дітьми становить згідно норм навантаження різновікових груп від 10 до 15 дітей

 

2.4. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:
- заява батьків;

- медичну довідку про стан здоровя

- свідоцтво про народження дитини

- документи для встановлення батьківської плати;

 

2.5. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

 

2.6. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

-  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

-  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати  за харчування дитини протягом 2-х місяців.

 

2.7. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитинистановить 10 днів.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за: 5-ти денним робочим тижнем.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

 3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

Початок роботи 8.00 закінчення роботи 17.00

 

3.3. Щоденний графік роботи різновікової групи дошкільного закладу: 8.00-17.00
 

 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з Городоцьким відділом освіти.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Городоцькою санітарно-епідеміологічною службою.

 

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

 

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за базовою програмою « Я у світі » затвердженої МОН України.

 

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:
фізкультурно-оздоровчий,

гуманітарний

загального розвитку

 

4.7. Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги:

- безплатні послуги гурткової роботи

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування централізований. Продукти харчування постачаються згідно укладених сільською радою договорів купівлі – продажі товарів в приватних підприємців , згідно вимог санітарно – гігієнічних правил та норм.

 

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.


5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на керівника дошкільного закладу, медичного працівника ( за наявності), засновника дошкільного закладу.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі  ( фельдшерсько- акушерським пунктом с. Радковиці, ЦРЛ м. Городок)

 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічний працівник, помічник вихователя , батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

 

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

-грошова премія;

- грамоти;

-нагороди відділу освіти райдержадміністрації, обласного управління, облдержадміністрації, МОНУ.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку до 10-го числа наступного місяця;

-своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-слідкувати за станом здоров'я дитини;

-інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту""Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.7. Педагогічні працівники мають право:

-на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

-проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-на захист професійної честі та власної гідності;

-інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-виконувати накази та розпорядження керівництва;

-інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

 

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

 

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди  два рази на рік в Городоцькій центральній лікарні.

                                                                       

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

7.13. Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником (власником) Радковицькою сільською радою, відділом освіти Городоцької районної державної адмістрації.
 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Городоцької РДА

Керівник дошкільного закладу:

-відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

-видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

-контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

 

 

 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, загальноосвітні працівники, інші спеціалісти. Може входити голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів.

Педагогічна рада:

розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи вихователі Радковицького малокомплектного дошкільного закладу входять до педагогічної ради на базі Радковицької ЗОШ

 

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше двох разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 4. .

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-приймають Статут, зміни і доповнення;

-обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

-заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

 

8.5. У період між загальними зборами діє батьківський комітет дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори).

Кількість засідань ради визначається за потребою.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Відповідно до рішення сесії Радковицької сільської ради № 8 від 10 січня 2012 року  дошкільному закладу передано управління земельною  ділянкою, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики
інші матеріальні цінності.

 

9.2 Дошкільний заклад не має службового житла для працівників закладу.
                                           

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

-засновника (власника);

-роайонного  бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-батьків або осіб, які їх замінюють;

-добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб
 -інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

-придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

10.3. Статистична звітність№ 85-5 про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

 

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється: бухгалтерією Радковицької сільської ради

 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади, Городоцьким відділом освіти

 

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесу встановлюється засновником дошкільного закладу.

                                                                                             

 

Погоджено:

Начальник відділу освіти Городоцької РДА

________________ Л. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Садовська

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь