Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Статут дошкільного навчального закладу

І. Загальні положення

1.1. Купинський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)  «Водограй» (далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення одинадцятої сесії (п’ятого скликання) Купинської сільської ради «Про відкриття навчального закладу» від  12 листопада 2007року.

1.2. Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

32060, Хмельницька область, Городоцький район, с. Купин, вулиця Чорновола 2.

1.3. Засновником дошкільного навчального закладу є Купинська сільська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей, згідно визначених прав та обов’язків Законом України «Про місцеве самоврядування».

1.4. Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N 305 іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

1.5. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках.

1.6. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;

формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

1.8. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу

2.1. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 17 дітей.

2.2. У дошкільному закладі функціонує одна різновікова група з 9-ти годинним денним режимом перебування дітей.

2.3. Наповнюваність групи становить 15 дітей.

2.4.  Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:

особисту заяву батьків, або осіб, що їх замінюють;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію документу, що дає право на користування пільгами дитини в дошкільному навчальному закладі (якщо такий є);

медичної довідки про стан здоров’я дитини, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

медичної довідки про епідеміологічне оточення;

документів для нарахування батьківської плати.

2.5. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.6. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які замінюють, плати за перебування дитини в дошкільному закладі протягом двох місяців.

2.7. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш, як за 14 календарних днів.

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу

3.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем 45 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу:

початок роботи о 8:00

закінчення роботи о 17:00

 

IV. Організація навчально-виховного процесу
в дошкільному навчальному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. 3 1 червня до 31 серпня (літній період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній період.

4.3. План роботи дошкільного навчального заклад ухвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою.

План роботи на літній період додатково погоджується з Городоцькою санітарно – епідеміологічною службою.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Державним стандартом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку.

IV. Організація харчування дітей

5.1.  У дошкільному навчальному закладі встановлено триразове харчування.

5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника дошкільного навчального закладу.

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюється органами охорони здоров’я на безоплатній основі Купинською амбулаторією та Городоцькою районною лікарнею.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування відповідно до чинного законодавства та нормативно – правових документів.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

IV.  Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічний працівник, помічник вихователя, батьки або особи, що їх замінюють.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти та грошові премії.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази закладу;

відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідну повну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, власним Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Вихователь має право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Вихователь зобов’язаний:

виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

виконувати накази та розпорядження керівництва;

інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники дошкільного навчального закладу приймаються на роботу та звільняються з роботи завідувачем дошкільного навчального закладу у відповідності з чинним законодавством.

7.10. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного навчального закладу проходять періодичні медичні огляди, в установленому законодавчому порядку.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VІІІ. Управління дошкільним навчальним закладом

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освітою за погодженням засновника.

Керівник дошкільного навчального закладу:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;

діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;

складає штатний розпис, який затверджується розпорядником коштів та погоджується засновником (власником);

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує посадові інструкції працівників із погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

заслуховують звіт керівника закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.4. У дошкільному навчальному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного навчального закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного навчального закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дитячому закладі;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу;

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного навчального закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу

9.1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є :

кошти засновника;

батьків або осіб, які їх замінюють;

добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

9.2. Дошкільний навчальний заклад за погодженням засновника має право:

придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

9.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

Х. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

10.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіту і науки України.

10.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня, обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади.

10.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Засновником.

 

Начальник відділу освіти

Городоцької райдержадміністрації                                                Л.Садовська

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь