Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Статут закладу дошкільної освіти

 
                                 1.                     Загальні положення

1.1.  Заклад дошкільної освіти загального розвитку ясла-садок №5 «Сонечко» , заснований Городоцьким цукровим заводом в 1983 році і передано до комунальної власності міста на підставі рішення 14 сесії міської ради ХХІІІ скликання від 16.03.2001 за № 18.

1.2.  Юридична адреса дошкільного закладу: 32002, Хмельницька обл., м. Городок, вул. А.Бухти , 2 , телефон : 2-14-49.
1.3. Засновником дошкільного закладу є Городоцька міська рада. Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого взірця,бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення  потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їхнього фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
ü    збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;
ü    виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної  та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
ü    формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей , набуття нею соціального досвіду;
ü    виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
ü    здійснення соціального патронату сім’ї.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
ü  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених   Законом України  «Про дошкільну освіту»;
ü  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня й обсягу;
ü  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10.        Взаємовідносини  між дошкільним закладом з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

                   2.                     Комплектування  дошкільного закладу
2.1.    Дошкільний заклад розрахований на 110 місць.
2.2.   Групи комплектуються за віковими та різновіковими ознаками.
2.3.У дошкільному закладі функціонують групи: загального розвитку, чергові і вихідного дня.
2.4. Дошкільний заклад має групи з: денним та  короткотривалим режимом перебування дітей.
2.5.   Наповнюваність груп дітьми становить:
      від 15 до 20 дітей у групі.
2.6. До дошкільного закладу зараховуються діти від 2 р. до 6 р.
2.7  Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:
ü медичну довідку про стан здоров’я дитини;
ü довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
ü свідоцтво про народження дитини;
ü  документи для встановлення батьківської плати.
2.8                 За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також  у  літній період ( 75 днів).
2.9                Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:
ü за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
ü на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
ü  у разі несплати без поважних причин батьками або особами , які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
2.10. Термін письмового повідомлення батьків , або осіб , які їх замінюють про відрахування дитини: за 10 календарних днів.
2.11. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої , формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року ( квітень – травень).
3.                     Режим роботи дошкільного закладу
3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10 год.30 хв. Вихідні дні: неділя, святкові дні. Субота – робочий день групи вихідного дня.
3.2      Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
 початок роботи –7год. 30 хв., закінчення роботи – 18 год.00 хв.
3.3    Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:
•  Загального розвитку:      
8год. 00 хв. – 17 год.00 хв.;                                        
•  Чергова група:
 7 год. 30 хв. – 8 год. 00хв.;  17 год. 00 хв. – 18 год. 00хв.;
•  Суботня група:
9год. 00 хв. – 17 год.00 хв.                                       
 
 
4.   Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі
4.1 Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
        4.2. Навчально-виховний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
     4.3. План роботи навчально-виховного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу, погоджується з відділом освіти Городоцької РДА. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Городоцькою санітарно-епідеміологічною службою.
     4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей
        4.5. Навчально-виховний процес  у дошкільному закладі здійснюється програмами МОНУ: «Дитина», «Базовим компонентом дошкільної освіти» та за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».
 4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:
ü  фізкультурно-оздоровчий;
ü  розвитку творчих здібностей особистост                

5.   Організація харчування дітей в дошкільному закладі
5.1.     Порядок забезпечення продуктами харчування дитячого закладу :
    ü  кошти міського бюджету;
ü  кошти на продукти батьків на утримання дітей у дитячому   закладі. 
5.2.    У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.
5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.
 
6.        Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі
6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я  на безоплатній основі Городоцькою районною лікарнею та медпрацівниками дошкільного закладу. 
   6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання , загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
      6.3. Дошкільний заклад надає приміщення й забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів .
 
7. Учасники навчально-виховного процесу
        7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного та перед дошкільного  віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
     7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамота, подяка, цінний подарунок.
         7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:
ü  безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
ü  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
ü  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
ü  здоровий спосіб життя.
        7.4 . Права батьків або осіб, які їх замінюють:
ü  обирати і бути обраними  до органів громадського самоврядування закладу;
ü  звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
ü  брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
ü  відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
ü  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
 
               Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:
ü  своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
ü  своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
ü стежити за станом здоров’я дитини;
ü  приводити до дошкільного закладу дитину не пізніше 9.00год. , забирати з дошкільного закладу – не пізніше 18.00год.
   7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки з погодження відділу освіти.
 7.6.  Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  7.7.    Педагогічні працівники мають право:
ü  на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
ü брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
ü  на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
ü  проводити в установленому порядку науково-дослідну,експериментальну роботу;
ü  вносити пропозиції, щодо поліпшення роботи закладу;
ü  на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
ü  об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
ü  на захист професійної честі та власної гідності;
ü  інші права, що не суперечать законодавству України.
 
7.8.  Педагогічні працівники зобов’язані:
ü  виконувати Статут, Правила    внутрішнього розпорядку, умови трудового договору ;
ü  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
ü  забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
ü  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
ü  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
ü виконувати накази та розпорядження керівництва, інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
ü  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.9.  Педагогічні та інші працівників дошкільного закладу приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим за погодженням з відділом освіти.
7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
7.11. Працівники дошкільного закладу відповідно до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди двічі на рік.
7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, 1 раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 
8.   Управління дошкільного закладу
8.1. Управління дошкільним закладом здійснює  його засновником – районним  відділом  освіти  та Городоцькою міською радою.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим органом Управління освіти з дотриманням чинного законодавства.
 
Керівник дошкільного закладу:
ü    відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
ü    здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
ü    діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
ü    розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
ü    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
ü    видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
ü    затверджує штатний розклад за погодженням із засновником ( власником) дошкільного закладу;
ü    контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
ü    затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;
ü    забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
ü    контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
ü    підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
ü    організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
ü    щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків.
 
8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, голова батьківського комітету. Можуть запрошуватися представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.
 
Педагогічна рада закладу:
-  розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
-  організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
-  аналізує результативність спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-відновлювальною роботою з дітьми;
-  приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
  Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування закладом є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного
закладу – 40%, батьків – 60%.
Термін їх повноважень становить один рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
  Загальні збори:
-  приймають Статут, зміни і доповнення;
-  обирають раду дошкільного закладу, її членів та голову, встановлюють терміни її повноважень;
-  заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
-  розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
-  затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
8.5                У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потреби. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та ін.).
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
8.6                В дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування,  який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ,  навчальних закладів,  організацій,  окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти,забезпечення сприятливих умов, ефективної роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада (у складі 10 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, обраний шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
-  співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
-  сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
-  сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
-  сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
-  організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
-  стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
-  всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
-  сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
 
9.    Майно дошкільного закладу
9.1.  Відповідно до рішень Городоцької міської ради № 37 від 23.03.2001 р. дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні, спортивні та ігрові майданчики.    
  
9.2. Рішенням Городоцької міської ради № 10 від 13.03.2001р. дошкільному закладу виділена присадибна ділянка , площею – 0,98га .  
 

10.                  Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу
 
10.1. Джерелами фінансування  дошкільного закладу є кошти:
ü міського бюджету;
ü батьків або осіб, які їх замінюють;
ü  добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.
        10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:
    ü  придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
ü  отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій , або фізичних осіб;
ü  здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Державна статистична звітність здійснюється відповідно до законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.
10.5. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
 
11.  Контроль за діяльністю дошкільного закладу
 
11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять  років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади та відділом освіти РДА.
     11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Городоцькою міською радою.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь