Городоцька міська територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Відділ агропромислового розвитку та земельних відносин

Адреса: 32000, Хмельницька область, місто Городок, вулиця Шевченка Т., будинок 20.

Графік роботи: пн-чт 8:00-17:15, пт 8:00-16:00, обідня перерва: з 12:00 год. до 13:00 год.

е-mail адреса: otg-zv@ukr.net

Графік прийому громадян: п-н, в-т: з 8:00 до 17:00 год.

 

Демидюк Дмитро Олександрович,

начальник відділу агропромислового розвитку та земельних відносин

Структура відділу:

Заступник начальника відділу: Мазур Любов Петрівна

Головний спеціаліст: Бамбуля Олена Олександрівна

Головний спеціаліст: Лук'янчук Олена Василівна

Головний спеціаліст: Вітко Дмитро Миколайович

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ  агропромислового розвитку та земельних відносин

виконавчого комітету Городоцької міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Відділ агропромислового розвитку та земельних відносин (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Городоцької міської ради.

         Відділ безпосередньо підпорядкований першому заступнику міського голови.

         1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, кодексами та законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Регламентами Городоцької міської ради та її виконавчого комітету, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови,  а також цим Положенням.

         1.3. Відділ утримується за рахунок міського бюджету і не є юридичною особою.

         1.4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.

         1.5. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

II. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПРАВА ВІДДІЛУ

     2.1. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації повноважень у галузі земельних відносин та агропромислового розвитку відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

         2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- готує і вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;

- готує і вносить на розгляд ради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

- готує і подає на розгляд ради проєкти рішень міської ради щодо розпорядження землями територіальної громади;

- готує і подає на розгляд ради проєкти рішень ради щодо передачі земельних ділянок комунальної власності у власність фізичних та юридичних осіб відповідно до законодавства;

- готує і подає на розгляд ради проєкти рішень міської ради щодо надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам із земель комунальної власності відповідно до законодавства;

- готує і подає на розгляд ради проєкти рішень міської ради щодо вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до законодавства;

- готує і подає на розгляд ради проєкти рішень міської ради щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади;

- здійснює контроль за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- готує і подає на розгляд ради проєкти рішень міської ради щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;

- готує інформацію для оповіщення населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;

- бере участь у розробці та виконанні міських програм з раціонального використання і охорони земель міста;

- організовує роботу щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Конституції України,  Земельного кодексу та інших нормативних актів України;

- надає спільно з відділом архітектури та містобудування інформацію юридичним та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об’єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою;

- здійснює перевірку документації із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;

- готує пропозиції щодо проєктів рішень міської ради з питань щодо регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку;

- розглядає інші питання в галузі земельних відносин відповідно до законодавства;

- готує проєкти та здійснює оформлення договорів оренди землі та внесення змін до них;

- готує проєкти та здійснює оформлення договорів про розірвання договорів оренди землі.

- готує і подає на розгляд ради проєкти рішень міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок;

- готує і подає на розгляд ради проєкти рішень про припинення права користування земельними ділянками;

- взаємодіє з державними, комунальними та іншими підприємствами, установами та закладами, та отримує від вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань;

- бере участь в роботі Комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою для вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства;

- здійснює перевірку, підготовку та надання на розгляд Комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, матеріалів про вирішення земельних спорів;

- видає довідки про членство в особистому селянському господарстві;

- здійснює реєстрацію договорів оренди земельної частки (паю);

- проводить роботу, пов’язану з майновими паями членів колишніх КСП;

- видає довідки форми № 3 ДФ про наявність у фізичної особи земельних ділянок;

- надає інформацію щодо виданих довідок форми № 3 ДФ контролюючому органу;

- готує проєкти договорів купівлі-продажу земельних ділянок;

- готує, бере участь та проводить конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель;

- здійснює прийом, систематизацію, зберігання та використання в роботі відділу документації та матеріалів, напрацьованих відділом;

- забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію в межах, покладених на відділ повноважень у галузі земельних відносин та агропромислового розвитку;

- здійснює розгляд скарг, звернень і заяв громадян, організовує та готує відповіді на них, здійснює прийом громадян в межах, покладених на відділ повноважень у галузі земельних відносин та агропромислового розвитку;

- вирішує інші питання у галузі земельних відносин та агропромислового розвитку громади відповідно до закону;

- забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

         2.3. Відділ має право:

- одержувати у встановленому законодавством порядку від виконавчих органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та закладів інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- розглядати вхідні документи відповідно до порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в міській раді;

- брати участь у нарадах, семінарах, засіданнях, пов’язаних з розглядом питань в межах своєї компетенції;

- за дорученням міського голови, представляти міську раду в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та на підвідомчих підприємствах, установах і закладах в межах своєї компетенції;

- вимагати від керівництва забезпечення необхідними інструктивними, довідковими та матеріально-технічними матеріалами і засобами для повноцінної роботи відділу та виконання посадових обов’язків.

         2.4. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

         3.1.  Відділ очолює начальник, який організовує роботу відділу для виконання покладених на відділ завдань з питань регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку.

         На посаду начальника відділу призначається особа на конкурсній основі, шляхом просування по службі провідного спеціаліста за результатами стажування, з кадрового резерву або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади міським головою одноособово, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

       На період відсутності начальника відділу ( відпустка, відрядження, лікарняний) його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

         Начальник відділу підпорядковується безпосередньо першому заступнику міського голови.  

         3.2. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу;

- персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань;

- забезпечує додержання законності в діяльності відділу;

- визначає права, обов’язки і порядок роботи працівників відділу;

- забезпечує достовірність звітності;

- аналізує результати роботи відділу;

- організовує навчання працівників відділу з питань підвищення їх знань;

- здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками;

- узгоджує питання, координує і здійснює організаційні, методичні і контрольні дії з іншими структурними підрозділами;

- вносить пропозиції щодо підбору кадрів, заохочення працівників відділу, встановлення їм надбавок до посадових окладів, преміювання, надання матеріальної допомоги, а також відповідальності за порушення трудової і виконавської дисципліни.

ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Чисельність відділу визначається штатним розписом міської ради. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

4.2. Покладення на Відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням і чинним законодавством не допускається.

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Городоцької міської ради.

4.4. Відділ для виконання покладених на нього завдань забезпечується відповідним приміщенням, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншим.

4.5. Робота відділу організовується відповідно до Регламенту міської ради, Регламенту виконавчого комітету міської ради та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.6. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування.

Призначаються на посади і звільняються з них міським головою в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь